JUDr. Dagmar Koláková

advokátka, insolvenční správkyně

právní podpora | insolvenční správce | zastupování u soudu

informace o mně

V roce 1995 jsem absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a získala titul Mgr. Samostatnou právní praxi jsem založila v roce 1999. V roce 2001 jsem zakončila rigorózní studium vykonáním státní rigorózní zkoušky v oblasti práva v oboru Občanské právo hmotné a procesní na Právnické fakultě MU v Brně a získala akademický titul doktorka práv, ve zkratce JUDr.

Advokacie

V současnosti jsme personálně i rozsahem služeb jednou z největších advokátních kanceláří v Šumperku. Náš tým tvoří společně se mnou advokátní koncipienti, ekonomové, administrativní pracovnice.

Insolvenční správce

Od roku 2003 jsem začala vykonávat funkci správce konkursní podstaty a po složení insolvenční zkoušky jsem od roku 2009 též insolvenční správkyní. Řeším úpadek korporací, podnikatelů i občanů.

naše služby

Občanské právo

Závazkové právo, smlouvy a jejich posuzování, převody nemovitostí, věcná práva, dědictví, náhrada škody.

Rodinné právo

Rozvody manželství, majetkové uspořádaní vztahů mezi manželi, péče o nezletilé děti (výchova, výživné, úprava styku), vypořádání společného jmění manželů.

Obchodní právo

Závazkové právo, zakládání a změny v obchodních společnostech, směnky, obchodní rejstřík.

Pracovní právo

Pracovněprávní dokumenty, vznik a ukončení pracovních vztahů, dlužné mzdy, náhrada škody.

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení, zastoupení poškozeného v adhezním řízení.

 

Insolvenční právo

Sepisy insolvenčních návrhů, návrhů na povolení oddlužení, u podnikatelů a věřitelů návrhy na prohlášení konkursu, sepis přihlášky pohledávky.

náš tým

JUDr. Dagmar Koláková

advokát, insolvenční správce

Hanka Matýsová

vedoucí kanceláře
administrativa, datové schránky, odesílání a přijímání pošty, objednávání klientů

Ivana Nedbalová

ekonom
ekonom, účetní, vedoucí insolvečního úseku, plnění splátkových kalendářů v oddlužení, zpeněžování majetku v insolvenci

Mgr. Milena Škurková

advokátní koncipientka
jednání s klienty, sepis podání, sepis smluv, zastupování u jednání
před soudy a jinými orgány, právní porad

odměna za služby

Odměna je sjednávána individuálně s klientem dohodou ve shodě s věcnou a časovou náročností věci a zejména ve shodě s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v platném znění. Klientům je nabízena při stanovení odměny za právní službu sazba hodinová či pevná, anebo podílová odměna. Při dlouhotrvající spolupráci s klientem je možnost odměnu stanovit zvýhodněnou sazbou ve formě měsíční paušální odměny.

odkazy